3. Mo ki lagliyé

3.1 Lokalizasyon, onsèl mo

Anho, anba, andidan, anmitan, akoté, isidan, kotésit...

3.2 Molakòl, onsèl mo

Magrésa, souvantfwa, dabòpouyonn, anfinaldèkont...

3.3 Mo pou kèsyon ka fè yonn

Kibiten ..? Kijan ..? Kimoun ..? Aki moman ? 

3.4 É osi…

andanjé, anbistankwen...